Skip to content

Sekretesspolicy

Information till registrerade

I denna integritetspolicy för företagen ingående i Den Group Oy (nedan ”Den”) gällande behandling och skydd av personuppgifter beskrivs hur vi har förbundit oss att respektera och skydda våra kunders integritet. Vi förstår att integritetsskyddet är viktigt för våra kunder.

I denna Integritetspolicy

– Beskriver vi hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter

– Visar vi hur vi skyddar och respekterar din integritet, samt

– Hjälper dig att förstå hur dina personuppgifter samlas in och används samt vilka rättigheter du har.

Du bekräftar att du är medveten om att den från tid till annan kan, utan förhandsmeddelande och efter eget gottfinnande, ändra, anpassa, komplettera, förkorta eller på annat sätt uppdatera denna integritetspolicy.

Vid behandling av dina personuppgifter följer vi Finlands lagstiftning samt föreskrifter och anvisningar från myndigheter.

Integritetspolicyn tillämpas när du använder våra produkter och tjänster eller besöker vår webbplats. Integritetspolicyn tillämpas inte för tjänster eller webbplatser som tillhandahålls av andra företag även om dessa tjänster skulle nås via Dens webb eller tjänster.

DEFINITIONER

I integritetspolicyn används nedanstående termer på följande sätt:

Kund är någon som registrerar sig på webbplatsen eller en beställare, köpare eller användare av vår Tjänster och produkter.

Personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. De kategorier av personuppgifter som vi behandlar beskrivs senare i Integritetspolicyn.

Tjänster avser alla produkter och tjänster som Den tillhandahåller.

Förmedlingsuppgift avser uppgift som behandlas för förmedling av meddelanden eller uppgifter. Uppgifter som skapas i samband med att tjänster används är till exempel start- och sluttidpunkter för kommunikation, uppgift gällande parter och terminalutrustning vid kommunikation, varaktighet och routing för meddelandet, terminalens position eller positionsuppgift, eller annan motsvarande uppgift som behandlas i nätet för att överföra, dela eller förmedla information.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

De personuppgifter vi samlar in beror på de Tjänster som du använder, beställer eller köper och på vilka uppgifter du lämnar till oss i samband med det eller annars när du loggar in på en Tjänst som vi tillhandahåller. Det är inte obligatoriskt att överlämna personuppgifter till Den, men om du bestämmer dig för att inte lämna personuppgifter är det inte säkert att vi kan erbjuda dig våra Tjänster.

Vi samlar in personuppgifter som:

Du lämnar i kontakt med oss till exempel när du köper eller hyr våra Tjänster eller loggar in på våra Tjänster, beställer broschyrer, deltar i tävlingar, beställer vårt nyhetsbrev eller i annat ärende.

Skapas i samband med användning av Tjänst, inom de gränser som lagen sätter, till exempel när du använder vår webbplats eller andra Tjänster som att ringa eller skicka e-post.

Vi får från andra källor som från andra tjänsteleverantörer eller offentligt tillgängliga register, t.ex. från Befolkningsregistercentralen, Postens register eller register för kundrelationsmarknadsföring.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Vi samlar in personuppgifter av följande slag:

– Grunduppgifter som namn och kontaktuppgifter, familjeförhållanden och make/maka samt kontaktuppgifter för make/maka.

– Demografiska uppgifter som födelsetid, yrke och modersmål

– Boendeform och karakteristika för boendet

– Uppgifter i anslutning till kundrelationen såsom uppgifter gällande Tjänst, produkter och beställningar, fakturerings-, kredit och betalningsuppgifter, marknadsföringstillstånd och -förbud, kundkontakter och sparad information om dessa som kontakter med försäljning, kundservice och/eller produktion.

– Uppgifter som skapas i samband med att kommunikationstjänster och andra Tjänster används, såsom förmedlingsuppgifter gällande telefonsamtal och e-post, uppgift om parter i kommunikation, tidpunkt för kontakten, positionsuppgift och uppgift om terminalenheten.

– Andra uppgifter som beskriver användning av Tjänsten såsom uppgifter som samlas in med kakor och andra motsvarande tekniska medel i samband med användning av webbsidor och mobilappar.

– Uppgifter i anslutning av identifiering av kunden och användaren som användarnamn och lösenord som behövs för hantering av mobilcertifikat.

– Andra uppgifter som samlas in med ditt samtycke och som specificeras närmare i samband med att samtycke begärs.

HUR ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER?

Den samlar in, behandlar och använder personuppgifter som behövs för att bedriva vår affärsverksamhet, för kundservice och ändamålsenliga kommersiella åtgärder.

Behandlingen av personuppgifter baseras på avtal som slutits med oss eller på Dens berättigade intresse i samband med användning och tillhandahållande av Tjänster. Vi kan också behandla personuppgifter på andra grunder som baserat på samtycke eller lag.

Den Finland behandlar dina personuppgifter för nedanstående användningsändamål:

Produktion av tjänster: Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och producera Tjänster. Produktion av tjänster: förutsätter att vi behandlar personuppgifter för att identifiera kunder eller användare, behandling och leverans av beställningar, fakturering, kreditkontroll, inkasso, för kundservice och behandling av reklamationer. Vi behandlar personuppgifter också för kundkommunikation som för att skicka meddelande i anslutning till Tjänster och för att hålla kontakt med kunden i ärende gällande våra Tjänster.

Försäljning och marknadsföring: Vi behandlar och utnyttjar personuppgifter för marknadsföringsändamål och för att forma marknadsföringsmålgrupper inom ramen för gällande lag. Vi kan behandla personuppgifter för personalisering och fokusering till exempel genom att ge rekommendationer och visa riktat innehåll i Tjänster eller våra kanaler (webb, sociala medier). Vi kan använda personuppgifter inom lagens gränser för marknadsföring av såväl våra egna som våra samarbetsparters varor och tjänster, som direktmarknadsföring, marknadsundersökningar samt kundnöjdhetsenkäter.

Utveckling och analys: Vi behandlar personuppgifter internt för utveckling och hantering av vår verksamhet, Tjänster och därmed sammanhängande processer. Vi behandlar också personuppgifter för att bättre förstå våra kunders behov. Vi kan göra statistik för utveckling av Tjänsterna eller annat analysbehov. Vi kan gruppera våra kunder med hjälp av fakturering, användningsvolymer, kundrelationens varaktighet och yttre klassificeringar som till exempel att klarlägga på vilket sätt olika användargrupper använder tjänsterna och hur personens bostadsort och ålder påverkar användningen av Tjänster.

Sekretess för och missbruk av tjänster: Vi kan behandla person- och förmedlingsuppgifter för att sörja för sekretessen för alla våra Tjänster och kommunikationsnät. Vid behov kan vi också behandla personuppgifter för att upptäcka eller förhindra missbruk och bedrägerier i anslutning till Tjänster.

Lagstadgade skyldigheter Vi behandlar personuppgifter för att sköta våra lagstadgade skyldigheter som bokförings- och myndighetsändamål.

Andra ändamål som du samtyckt till: Vi kan också behandla dina personuppgifter för alla de användningsändamål som du har samtyckt till.

I alla ovan nämnda situationer behandlar vi person- och förmedlingsuppgifter bara i den omfattning som ändamålet kräver och beaktar alltid våra kunders integritetsskydd.

Den behandlar dina personuppgifter endast för definierat syfte. Vi kan förena uppgifter som samlats in i anslutning till olika Tjänster till den del som uppgifterna har samlats in för samma användningsområde. Vi behandlar aldrig personuppgifter på ett sätt som strider mot det definierade användningsändamålet.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sörjer för säkerheten i fråga om uppgifter, informationssystem samt personal samt lokaler och tekniska utrymmen. Vi arbetar ständigt för att skydda våra kunders personuppgifter och rättigheter.

Vid skyddet av uppgifter beaktar vi riskerna med behandlingen av personuppgifter för integritetsskyddet och verksamheten, tillgängliga tekniska möjligheter samt olika slags hot enligt tillämplig lagstiftning, tillämpliga föreskrifter och avtalsförpliktelser.

Datasäkerhet och skydd av kunduppgifter är mycket viktigt för oss. Vi strävar efter att genomföra ändamålsenliga förfaringssätt för att skydda personuppgifter samt upptäcka och förhindra obehörig åtkomst till personuppgifter.

TILL VEM ÖVERLÅTER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan överlåta dina personuppgifter till:

Bolag som ingår i samma koncern som Den i den omfattning som tillämplig lagstiftning tillåter. Våra koncernbolag kan använda dina personuppgifter för ändamål som specificeras i denna policy inklusive för att marknadsföra sina produkter eller tjänster till dig.

Underleverantörer som agerar för Dens räkning, och som behandlar personuppgifter för vår räkning på vårt uppdrag. Dessa tredje parter får inte använda personuppgifter till något annat än att producera den tjänst som avtalats med oss. När vi använder underleverantörer ser vi på ändamålsenligt sätt till att behandlingen sker enligt Integritetspolicyn.

En partner som behandlar personuppgifter för vår räkning kan finnas utanför Finland, EU eller EES. Vi ser även då på det sätt som lagstiftningen förutsätter till att dina personuppgifter hålls skyddade.

Andra tjänsteleverantörer, som erbjuder eller har förbundit sig att leverera tjänster till dig, till exempel fakturering.

Andra tredje parter med ditt samtycke, som kan ha erhållits i samband med till exempel en viss tjänst.

Vi kan lämna ut dina uppgifter också:

I anslutning till rättsprocess eller på myndighets begäran grundat på tillämplig lag eller på domstolsorder i samband med rättegång eller myndighetsprocess. Med ett domstolsbeslut som grund kan personuppgifter utlämnas till exempel till innehavare av upphovsrätt eller innehavarens representant.

Vi kan också lämna ut uppgifter till behörig myndighet, till exempel polisen eller räddningsmyndigheter, i en omfattning som lagstiftningen kräver och enligt ett i förväg bestämt förfaringssätt.

I situationer som lagstiftningen kräver eller tillåter, till exempel för att skicka en detaljerad specifikation av en faktura till beställaren.

I företagsarrangemang som fusioneringar och i samband med olika slags företagsaffärer eller -transaktioner.

Vi kan också behandla statistisk information som inte kan kopplas till dig som person. Sådan information kan lämnas till tredje part även för andra användningsändamål än det som beskrivs i Integritetspolicyn.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för att genomföra de användningsändamål som anges i Integritetspolicyn, såvida inte lagstiftningen kräver annat. Vi lagrar inte föråldrade eller onödiga uppgifter. Vi strävar efter att personuppgifter och andra kunduppgifter är uppdaterade och korrekta.

HUR ANVÄNDER VI KAKOR?

Våra webbplatser kan utnyttja kakor (cookies). Med hjälp av kakor kan vi se vilka delar av vår webbplats är populärast, vilka sidor användarna besöker och hur länge. Den insamlade informationen används till exempel för att erbjuda, utveckla och analysera Tjänster samt för att rikta marknadsföring i tjänster eller datanät som Den eller dess partner tillhandahåller.

Man kan förhindra lagring av kakor genom att ändra webbläsarens inställningar. I vissa fall kan detta leda till att det går långsammare att surfa på vår webbplats eller att det inte går att nå vissa sidor alls.

Vi använder information som samlats in genom kakor typiskt för följande ändamål:

Funktionella kakor och produktion av Tjänster: Kakor är viktiga för vår webbplats och våra elektroniska Tjänsters funktion och de gör en smidig användarupplevelse möjlig.

Utveckling av tjänster: Genom att följa användningen av kakor kan vi förbättra funktionen för vår webbplats och våra elektroniska Tjänster. Vi får till exempel kunskap om vilka delar av vår webbplats som är mest populära, till vilka sidor användarna går eller från vilka webbplatser de kommer och hur länge de stannar på vår webbplats.

Analys: Vi använder kakor för statistisk uppföljning av besöksvolymerna på vår webbplats och våra elektroniska Tjänster samt för att beräkna effektiviteten i reklam. Vi kan samla in information ur till exempel marknadsföringsmeddelanden och nyhetsbrev för att klarlägga om meddelandet har öppnats och om några åtgärder har vidtagits med anledning av dem, som att besöka vår webbplats.

Riktning av marknadsföring Med hjälp av kakor kan vi samla in information också för att producera reklam eller innehåll riktad till en viss webbläsare genom att skapa olika slags målgrupper.

Vi kan koppla uppgifter om en användare med hjälp av kakor till uppgifter som erhållits i samband med eventuellt annat sammanhang, t.ex. uppgift om Tjänster som används, i den omfattning som lagen tillåter.

På Dens webbplats kan det finnas länkar och kopplingar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster samt tredje parts sociala pluginprogram såsom Facebooks gilla-knapp. På dessa tjänster och applikationer som erbjuds av en tredje part på Dens webbplatser tillämpas den tredje partens integritetspolicy. Vi rekommenderar att bekanta sig med relevant tredje parts integritetspraxis.

VILKA RÄTTIGHETER OCH VALMÖJLIGHETER HAR DU?

Du har rätt att:

– Begära rättelse eller radering av felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad personuppgift.

– Förbjuda behandling av dina personuppgifter, om i denna integritetspolicy beskrivna rättsliga affärssyften och efterlevnad av lagen sannolikt inte kräver ifrågavarande behandling.

– Granska om vi behandlar uppgifter om dig och vilka uppgifter vi behandlar enligt gällande lag. Begäran om granskning ska göras med egenhändigt undertecknad handling eller motsvarande signerad handling eller personligen till Den.

– Förbjuda publicering och överlämnande av person- och kontaktuppgifter till kontaktuppgiftstjänster.

– Förbjuda användning av dina personuppgifter för direktreklam samt marknads- och opinionsundersökning.

– Återkalla ditt samtycke. I det fallet är det inte säkert att vi kan tillhandahålla våra Tjänster för dig.

Om du anser att Den har agerat i strid med Integritetspolicyn eller gällande lag, har du rätt att reklamera ärendet.

FÖRFRÅGNINGAR OCH BEGÄRAN OM INSYN I BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Talliosake Sweden AB, 559133-0203

Skip to navigation